Organisatie

Dagelijks bestuur en Raad van Toezicht
Het dagelijks bestuur van RefSVO is in handen van de directeur-bestuurder, dhr. J. Flier. Hij wordt ondersteund door een beleidsondersteunend medewerker (mevr. H. van den Bos- Korpershoek) en een secretaresse (mevr. P. Schuurkamp- Nieuwenhuis). De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden: dhr. W. Büdgen, dhr. M.F. van Leeuwen, dhr. B.W. de Leeuw, dhr. P.W. Nobel en dhr. F. van Winkelen.

Ondersteuningsplanraad (OPR)
Samenwerkingsverbanden zijn wettelijk verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR) in te richten. De OPR bestaat uit acht leden: twee ouders, twee leerlingen en vier personeelsleden. Zij worden gekozen door de MR-leden van de aangesloten scholen. De OPR wordt betrokken bij het opstellen van het ondersteuningsplan en heeft instemmingsrecht op verschillende onderwerpen, waaronder de begroting. In het ondersteuningsplan wordt het beleid van RefSVO beschreven. De OPR is bereikbaar op loket@refsvo.nl.