Organisatie

Dagelijks bestuur

Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestaat uit een fulltime directeur-bestuurder: dhr. J. (Johan) Flier. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden: dhr. W. (Wim) Büdgen (voorzitter), dhr. B.W. (Jan-Willem) de Leeuw, dhr. M.F. (Maarten) van Leeuwen, dhr. P.W. (Piet) Nobel en dhr. F. (Frederik) van Winkelen. Genoemde personen worden ondersteund door een parttime beleidsondersteunend medewerker: mw. A.H. (Heleen) van den Bos en een parttime secretaresse: mw. P. (Pauline) Schuurkamp.

De organieke scheiding van bestuur en toezicht doet recht aan de governance code VO. De relatie tussen bestuur, Raad van Toezicht en Algemene Ledenvergadering wordt geregeld in statuten en reglementen. Deze documenten staan onder downloads organisatie.

De leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder hebben de volgende nevenfuncties:

Dhr. W. Büdgen: Secretaris kerngroep stichting Mediawijzer, Tweede voorzitter van het bestuur van het Smytegeltfonds, Lid van de raad van advies van de stichting De Nieuwe Kans te Rotterdam, Bestuurslid, secretaris, van de stichting PC GVO.

Dhr. B.W. de Leeuw: Algemeen directeur/bestuurder van Coöperatief Verband van Christelijke Scholen op Gereformeerde grondslag regio Zuidwest Nederland WA, Lid gemeenteraad en fractievoorzitter SGP bij Gemeente Alblasserdam, Voorzitter van het Landelijk Directieberaad VBSO scholen, Vertrouwenspersoon bij de Ds. Joannes Beukelmanschool en de Ds. Petrus van der Veldenschool.

Dhr. M.F. van Leeuwen: Voorzitter Fractiebestuur SGP.

Dhr. P. Nobel: Lid Raad van Toezicht bij Stichting Woord & Daad, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kringloopwinkels Woord & Daad, Penningmeester bij Stichting een Nier voor Jeroen, Lid van Bestuur bij Stichting Poverty Share Investment.

Dhr. F. van Winkelen: Plaatsvervangend hoofd afdeling financiën bij Ministerie van OCW Directie Voortgezet Onderwijs, bestuurslid van Stichting Reformatorisch Onderwijs Delft (Mauritsschool).

Dhr. J. Flier: Lid Raad van Toezicht RMU, auditor Reformatorisch SWV Primair Onderwijs Berséba.

Regie binnen het samenwerkingsverband

De regie vindt plaats op landelijk niveau en op schoolniveau. We onderscheiden :

Beleidsregie

Het bestuur van het Samenwerkingsverband stelt de beleidskaders vast (in overeenstemming met de wet- en regelgeving).

Uitvoeringsregie

De schoolbesturen organiseren binnen de beleidskaders met alle mandaat de activiteiten, en verantwoorden zich aan het bestuur van het Samenwerkingsverband, dat periodiek de Algemene Ledenvergadering informeert.

Procesregie

Deze vindt plaats bij zowel de beleidsregie als de uitvoeringsregie.

Omdat het bestuur van het samenwerkingsverband eindverantwoordelijk is en aanspreekpunt voor de inspectie, heeft het niet alleen een taak in de beleidsregie, maar ook in de procesregie. Via de procesregie kan het bestuur ook invulling geven aan het intern toezicht en tot afstemming komen met andere schoolbesturen. Hierdoor kunnen gezamenlijk zaken worden uitgevoerd als dat wenselijk is. De procesregie vanuit het samenwerkingsverband wordt gevoerd door de directeur-bestuurder. Deze gaat met het bestuur van de school het gesprek aan over de uitvoering van het gezamenlijk vastgesteld beleid.

Bij de beleidsregie liggen nauwelijks uitvoerende taken. Centraal gebeurt alleen wat noodzakelijk is vanuit schaaloverwegingen. Het gaat dan om specifieke expertise, wettelijke taken en de financiering van zware ondersteuningsvragers.

Ondersteuningsplan RefSVO

In het Ondersteuningsplan RefSVO is onder andere het beleid van het Reformatorisch Samenwerkingsverband beschreven. Dit document is ook terug te vinden onder downloads organisatie.