RefSVO algemeen

De zeven reformatorische vo-scholen en de vijf reformatorische scholen voor VSO geven passend onderwijs vorm in een landelijk samenwerkingsverband naar richting, zodat kinderen uit de achterban onderwijs en ondersteuning kunnen krijgen in lijn met de opvoeding thuis. Ouders, waarvan kinderen extra zorg en ondersteuning nodig hebben, zoeken hierbij vaak hulp vanuit instanties, die bekend zijn met de identiteit van deze ouders en van de aangesloten scholen. Deze instellingen werken vaak ook vanuit dezelfde grondslag. Dit geeft vertrouwen, en maakt de drempel naar bijvoorbeeld hulpverlening lager. De rol en de keuzevrijheid van ouders vinden wij hierin van groot belang.

Grondslag

Ons Samenwerkingsverband heeft de Bijbel, het onfeilbaar Woord van God, als grondslag en onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid. Het Woord van God laat in het eerste hoofdstuk al de verscheidenheid van de schepping zien. Deze verscheidenheid manifesteert zich ook in onze leerlingen. Om daarbij aan te sluiten is een gedifferentieerd onderwijsaanbod nodig, waarin de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de individuele leerling centraal staat.

Leraren hebben vaardigheden nodig om met verscheidenheid om te gaan. Het is de taak van het Samenwerkingsverband om zicht te houden op hoe scholen gestalte geven aan professionalisering en, indien gewenst en noodzakelijk, uitbreiding van deze vaardigheden te faciliteren en zicht te houden op een verantwoord systeem van ondersteuning voor alle leerlingen van de scholen binnen het Samenwerkingsverband.

Onze visie

Onze visie luidt daarom :

“Het opzetten, uitbreiden en onderhouden van een adequaat ondersteuningssysteem op de aangesloten scholen van ons samenwerkingsverband, met als doel het optimaal ontwikkelen van de gaven en talenten van iedere leerling, ingebed in het opvoeden in en tot de vreze van de HEERE [1].  Eén en ander gebeurt in nauw overleg met alle betrokkenen, zo mogelijk op de meest geëigende plaats binnen het verband, en wordt gedragen door gekwalificeerde en toegeruste leerkrachten, ondersteund door het gebruik van adequate leermethoden en leermiddelen en met inzet van ieders specialiteiten, persoonlijkheid en eigen gaven.”

[1]. Met de zinsnede dat wij kinderen willen opvoeden in de vreze van de HEERE sluiten wij aan op de woorden uit de Bijbel. Deze woorden “vreze van de HEERE” vinden we bijvoorbeeld in Job 28:28, Psalmen 19:10 en Spreuken 14:27. Het gaat hier om het leven in het geloof in de Heere God, en in het onderhouden van Zijn geboden. Het wordt ook wel een springader, een fontein van het leven, genoemd.

Onze ambities

Onze ambitie en visie zijn uitgewerkt in onderstaande ambities, die nader uitgewerkt zijn in hoofdstuk 2 van het huidige OSP’19-’22.

  1. Elke leerling, die zit op een school binnen het Samenwerkingsverband, krijgt een passend onderwijsaanbod. Er zijn geen thuiszitters.
  2. Leerlingen worden bij voorkeur thuisnabij aangemeld en geplaatst in het reguliere onderwijs, eventueel in een aangepaste setting.
  3. In het reguliere onderwijs zorgen professionele leraren voor kwalitatief goed onderwijs, dat qua ondersteuning een preventief karakter heeft.
  4. Elke school heeft een adequate ondersteuningsstructuur, die wordt ingezet op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
  5. Bij complexe ondersteuningsvragen wordt de leerling zo nodig verwezen naar de speciale scholen in ons Samenwerkingsverband. Verwijzingen naar instellingen buiten ons Samenwerkingsverband zijn alleen aan de orde bij zeer complexe ondersteuningsvragen.
  6. De speciale voorzieningen in het Samenwerkingsverband bezitten kwalitatief hoogwaardige expertise, die zij inzetten in het reguliere onderwijs en in de speciale onderwijssetting.
  7. Op school- en bovenschools niveau is er een goede afstemming met de leerling, de ouders, school, gemeente, en instellingen voor onderwijsondersteuning en jeugdzorg.