Loket RefSVO

Het Loket RefSVO beslist over de toelaatbaarheid tot het VSO, door middel van het beoordelen van de toelaatbaarheid van een leerling en het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Ook kent het Loket RefSVO ondersteuningsarrangementen toe voor ZML, LZ-, MG-, LG-leerlingen die onderwijs volgen in het reguliere VO. Tevens geeft het Loket RefSVO formeel de toelaatbaarheidsverklaringen PrO af.
Bij twijfel over de meest passende onderwijssetting voor een leerling kan een school het Loket RefSVO om advies vragen.

Samenstelling Loket RefSVO

Het Loket RefSVO bestaat uit minimaal vier personen: een onafhankelijk voorzitter met kennis van het reguliere Voortgezet Onderwijs, een ambtelijk secretaris en twee deskundigen in de functie van orthopedagoog (één met kennis van VSO ZML, LG en MG en één met kennis van VSO GP en LZ). Indien nodig wordt gebruik gemaakt van een deskundige die op afroep beschikbaar is uit een pool vanuit verschillende disciplines (zoals een kinder- of jeugdpsycholoog, pedagoog, maatschappelijk werker, arts of kinderpsychiater), afhankelijk van de ondersteuningsvraag.

De voorzitter en secretaris dienen naast hun onderwijsexpertise bredere expertise te hebben, in verband met eventueel te behandelen bezwaarzaken.
De leden van het Loket RefSVO voldoen aan de vastgestelde competenties.

Op dit moment hebben de volgende mensen zitting in het Loket RefSVO:

 • Dhr. J. Rozendaal (voorzitter)
 • Mw. Drs. J.J. ’t Hart – Heijboer (orthopedagoog)
 • Dhr. Drs. A.B.T. van ’t Hof (gz-psycholoog)
 • Mw. P. Schuurkamp (ambtelijk secretaresse)
 • Mw. A.H. van den Bos- Korpershoek (beleidsondersteunend medewerkster RefSVO)

Naast genoemde personen kunnen de volgende personen door de directeur-bestuurder gevraagd worden om het Loket te ondersteunen :

 • Dhr. H. de Witte
 • Mw. Drs. M. Post – de Bel (orthopedagoog)
 • mw. J.J.M. Dekker – Nijsse (orthopedagoog)

Taken Loket RefSVO

Het Loket RefSVO heeft de volgende taken:

 • beslissen over toelaatbaarheid tot het VSO;
 • beslissen over toelaatbaarheid PrO, waarbij mandatering aan de school plaatsvindt tot het afgeven van de TLV;
 • beslissen over toekennen van ZML-, LZ-, LG- en MG-arrangementen;
 • adviseren over bezwaren tegen beslissingen over LWOO- en PrO-plaatsingen of andere beslissingen van het loket op schoolniveau, ook wanneer de beslissing daarvoor bij de scholen ligt;
 • adviesvragen van ouders, scholen en andere betrokkenen in behandeling nemen;
 • jaarlijks afleggen van verantwoording aan het bestuur van het Refsvo;
 • overleg voeren met de zorgloketten van het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba.

Mandatering TLV- GP

Een school binnen het SWV kan besluiten zelf een TLV- GP af te geven. Daarbij zijn de volgende opmerkingen van belang:

 • Wettelijk gezien is het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor het afgeven van een TLV. Er is daarom altijd een handtekening van de directeur-bestuurder van het RefSVO noodzakelijk.
 • De school geeft van tevoren aan of zij gebruik maakt van de mandaatregeling.
 • Wettelijk gezien is het mogelijk dat het RefSVO een TLV intrekt.
 • Als de school zelf een TLV afgeeft, vindt er altijd een procedurele toetsing van het dossier plaats door het Loket RefSVO. Als na deze toetsing blijkt dat de TLV terecht is afgegeven, wordt een handtekening gezet door de directeur-bestuurder, wordt de TLV van een nummer voorzien en is de TLV rechtsgeldig.

Toewijzing LWOO en PrO

Bij het geven van aanwijzingen LWOO en het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen PrO hanteert het RefSVO de landelijke criteria. De scholen geven zelf, op basis van deze criteria, TLV’s PrO en aanwijzingen LWOO af. Door het Loket RefSVO wordt steekproefsgewijs bekeken of de TLV’s PrO afgegeven zijn volgens de criteria. Dit gebeurt ook in het kader van kwaliteitszorg.
Voor deze constructie is gekozen vanwege het feit dat zowel PrO en LWOO afdelingen zijn van de VO scholen binnen het RefSVO.

Aanvraagformulieren Loket RefSVO

Documenten met de werkwijze van het Loket en/of eventuele aanvraagformulieren zijn te vinden onder : downloads Loket. De aanvragende school is verantwoordelijk voor het informeren van de ouders over de verzending van het dossier aan het Loket. Op het aanvraagformulier wordt daarom ook de handtekening van de ouders gevraagd.

Contactgegevens Loket RefSVO

Voor het insturen van digitale dossiers, of eventuele opmerkingen met betrekking tot het Loket RefSVO kan contact opgenomen worden met de secretaresse van het Loket via mailadres : Loket@refsvo.nl .