Ondersteuningsplanraad (OPR)

Het samenwerkingsverband is wettelijk verplicht een Ondersteuningsplanraad (OPR) in te richten. De OPR bestaat uit acht leden: voor een kwart ouders, voor een kwart leerlingen en voor de helft personeelsleden. Zij worden gekozen door de MR-leden van de aangesloten scholen. De leden van de OPR hoeven zelf geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR), maar moeten wel als personeelslid aan een aangesloten school verbonden zijn, leerling zijn van een aangesloten school of ouder van een leerling op een aangesloten school. Het bestuur van het Samenwerkingsverband overlegt met de MR-en van de scholen over kandidaat-leden en komt met een voordracht.

Ondersteuningsplan

De OPR is betrokken bij de totstandkoming van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband en heeft instemmingsrecht. De OPR-reglementen en het Ondersteuningsplan zijn te vinden onder: downloads organisatie.

Het RefSVO krijgt geen medezeggenschapsraad, omdat er nauwelijks personeel in dienst wordt genomen.

Contactgegevens OPR

De secretaris van de OPR is op dit moment dhr. C. Bremmer. Voor inhoudelijke zaken met betrekking tot de OPR kan contact opgenomen worden via het volgende mailadres : opr@refsvo.nl .

Jaarverslagen OPR

De jaarverslagen van de OPR kunt u vinden onder: downloads overig.