Visie, grondslag en ambities

Visie
Op de aangesloten scholen wil RefSVO een goed ondersteuningspakket opzetten, uitbreiden en onderhouden, zodat elke leerling zijn gaven en talenten optimaal kan ontwikkelen. Dit ontwikkelen is ingebed in de opvoeding die erop gericht is een leerling te leren leven in het geloof in de Heere God en in het onderhouden van Zijn geboden. RefSVO vindt het belangrijk dat dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen, door gekwalificeerde leerkrachten, met goede leermethoden en -middelen en met inzet van ieders specialiteiten, persoonlijkheid en gaven.

Grondslag
RefSVO heeft de Bijbel, het onfeilbaar Woord van God, als grondslag en onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid.

Ambities
Onze visie is uitgewerkt in ambities. Voor de jaren 2022-2026 zijn dat:

PIJLER 1  LEREN BINNEN SCHOLEN

Het samenwerkingsverband is ervan doordrongen dat het ondersteunen van leerlingen voor het grootste deel in de klas gebeurt. Een sterke reguliere basis is dan ook cruciaal. De docenten zijn belangrijke dragers van passend onderwijs. Dat geldt ook voor de onderwijsondersteuners van de verschillende arrangementen. In de weerbarstige praktijk van elke dag dienen zich ontwikkelthema’s aan, die binnen de muren van de schoolorganisatie aandacht verdienen en die ook krijgen. Hierin wil het samenwerkingsverband faciliterend optreden, onder andere door collega’s van verschillende scholen met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen de aanwezige onderwijs- en ondersteuningsvoorzieningen kwalitatief versterkt worden. Het doel is dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs volgen binnen een reformatorische voortgezet onderwijsschool, bij voorkeur dichtbij huis, eventueel in een aangepaste setting binnen het reguliere onderwijs en waar nodig in het speciaal onderwijs. Daarbij is er oog voor maatwerk. Concreet betekent dit:

Docenten en onderwijsondersteuners van bij RefSVO-aangesloten scholen ondersteunen hun leerlingen zoveel mogelijk met een passend ondersteuningsaanbod, zodat de jongeren thuisnabij onderwijs kunnen volgen. Hiervoor is intensieve samenwerking van de school vereist, ook met externe partijen als GGD, leerplicht, sociaal team, ambulante dienstverlening, enzovoort om kennis en ervaring te delen.

PIJLER 2 LEREN OVER SCHOOLGRENZEN

Ervaring en onderzoek hebben aangetoond dat de bij RefSVO-aangesloten scholen in hoge mate ‘zelfvoorzienend zijn’ wat betreft onderwijsondersteuning. Omdat het aantal complexe ondersteuningsvragen toeneemt, is het wenselijk dat scholen hun deskundigheid delen met collega-scholen binnen én buiten RefSVO en zo kennis en ervaring opdoen. Hierin wil het samenwerkingsverband een stimulerende en faciliterende rol in vervullen. Concreet betekent dit:

Bij RefSVO-aangesloten scholen vergroten hun deskundigheid via collega-scholen (binnen en buiten het samenwerkingsverband) en gemeenten om zo een passend ondersteuningsaanbod te kunnen blijven bieden aan jongeren uit de achterban. RefSVO heeft hierin een stimulerende en faciliterende rol.

PIJLER 3 LEREN VAN EN MET LEERLINGEN EN OUDERS

De bij RefSVO aangesloten scholen zien de contacten tussen leerlingen, ouders en school als zeer waardevol. Ouders kennen hun kind als geen ander. Het samenwerkingsverband ziet leerlingen en ouders dan ook graag als volwaardige gesprekspartners als het gaat om de ontwikkeling van het kind. Samenwerkingsverband en scholen willen zich blijven inzetten voor een goede verstandhouding met leerlingen en ouders, zodat de leerling op de juiste manier ondersteund wordt in het onderwijs. Concreet betekent dit:

Scholen en samenwerkingsverband leren van en met leerlingen en ouders. RefSVO heeft hierin een stimulerende en faciliterende rol. Het doel is dat er vanuit wederzijds vertrouwen tussen leerlingen, ouders en school gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het kind.

De ambities zijn uitgewerkt in ontwikkeldoelen. Deze zijn opgenomen in het Ondersteuningsplan ’22-’26.