Visie, grondslag en ambities

Visie
Op de aangesloten scholen wil RefSVO een goed ondersteuningspakket opzetten, uitbreiden en onderhouden, zodat elke leerling zijn gaven en talenten optimaal kan ontwikkelen. Dit ontwikkelen is ingebed in de opvoeding die erop gericht is een leerling te leren leven in het geloof in de Heere God en in het onderhouden van Zijn geboden. RefSVO vindt het belangrijk dat dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen, door gekwalificeerde leerkrachten, met goede leermethoden en -middelen en met inzet van ieders specialiteiten, persoonlijkheid en gaven.

Grondslag
RefSVO heeft de Bijbel, het onfeilbaar Woord van God, als grondslag en onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid.

Onze ambities
Onze visie is uitgewerkt in ambities. Voor de jaren 2019-2022 zijn dat:

  1. Elke leerling krijgt een passend onderwijsaanbod. Er zijn geen thuiszitters.
  2. Leerlingen worden bij voorkeur dichtbij huis aangemeld en geplaatst in het reguliere onderwijs, eventueel met extra ondersteuning.
  3. In het reguliere onderwijs zorgen professionele leraren voor kwalitatief goed onderwijs. Dat onderwijs is erop gericht om op tijd de juiste ondersteuning te bieden, waardoor de overstap naar ander of speciaal onderwijs niet nodig is en waardoor de leerling niet thuis komt te zitten.
  4. Elke school heeft een goede ondersteuningsstructuur, die afhankelijk van de behoefte van de leerling wordt ingezet.
  5. Bij ingewikkelde ondersteuningsvragen wordt de leerling zo nodig verwezen naar een bij RefSVO aangesloten school voor speciaal onderwijs. Verwijzingen naar instellingen die niet bij RefSVO zijn aangesloten, zijn alleen aan de orde bij zeer complexe ondersteuningsvragen.
  6. De speciale voorzieningen in het samenwerkingsverband bezitten kwalitatief hoogwaardige vakkennis, die zij inzetten binnen hun school en, als het nodig is, binnen het reguliere onderwijs.
  7. Op school- en bovenschools niveau is er een goede afstemming met de leerling, de ouders, school, gemeente en instellingen voor onderwijsondersteuning en jeugdzorg.