Voor ouders

De school waar uw zoon of dochter op zit heeft de opdracht om iedere leerling een passende onderwijsplek te bieden. Passend betekent: aansluitend bij de mogelijkheden van uw kind en dicht bij huis. Dat is het uitgangspunt van de bij RefSVO aangesloten scholen. Uw kind krijgt onderwijs in een klas. Het is de taak van de docent om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op wat uw kind nodig heeft.

Soms is dit niet voldoende. De docent of de school zal met u in gesprek gaan over de manier waarop uw zoon of dochter in zijn of haar ontwikkeling het beste ondersteund kan worden. Als het in de klas niet lukt, wordt er hulp binnen de eigen school ingezet. Als het nodig is, wordt er een andere oplossing gezocht. RefSVO kan hierin meedenken en adviseren.

Uw school krijgt van het Rijk en van RefSVO geld om extra hulp aan leerlingen te kunnen geven. De school bepaalt zelf op welke manier ze dit geld gebruikt.

Op school worden ouders vertegenwoordigd via de medezeggenschapsraad. RefSVO heeft ook een platform waarin ouders vertegenwoordigd zijn. Dit is de ondersteuningsplanraad (OPR). Hierin hebben twee (of drie) ouders, vier docenten en (één of) twee leerlingen zitting. Zij behartigen de belangen van ouders, docenten en leerlingen.

In deze brochure van het Ministerie van OCW over wordt zoveel mogelijk antwoord gegeven
op vragen die ouders hebben over passend onderwijs op de middelbare school.